http://www.ncu.edu.cn/

关于发布《南昌大学2023-2024学年教学周历》的通知

发布日期:2023-03-23

校内各单位:

《南昌大学2023-2024学年教学周历》业经2023年3月14日校长办公会审议通过,现予以公布。2023-2024学年分为夏季学期、秋季学期、春季学期三个学期,具体时间安排如下:

一、夏季学期(2+2周)

2023年6月26日~2023年7月7日,2023年9月2日~2023年9月17日。

2023级新生报到时间为2023年9月2日(周六)。

二、暑假(8周)

2023年7月8日~2023年9月1日。

三、秋季学期(18周)

2023年9月18日~2024年1月19日。

四、寒假(5周)

2024年1月20日~2024年2月24日(农历腊月初十~正月十五)。

五、春季学期(18周)

2024年2月25日~2024年6月30日。

请各单位根据教学周历做好工作安排。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                教务处

                                                                                                                                                                                       2023年3月22日